ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ປະເທດລາວມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດທະນະທໍາ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ສິລະປະ, ທີ່ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສະແດງ ແລະ ສົ່ງເສີມ. 17 ແຂວງຂອງປະເທດລາວມີຄວາມຍາວ 1,162ກິໂລແມັດຈາກພາກ     ເໜືອຮອດພາກໃຕ້, ແລະ ພົນລະເມືອງ 7 ລ້ານມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າທັງ 49 ຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີຕະກູນພາສາຫຼັກສີ່ຕະກູນ. ປະຊາຊົນລາວລຸ່ມ, ຊຶ່ງຕາມຊື່ປະເທດ, ມີສັດສ່ວນພຽງແຕ່ 55% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

ການຈັດໝວດອີງຕາມປີ 1950 ແບ່ງປະຊາຊົນຂອງປະເທດເປັນສາມກຸ່ມ, ອີງຕາມເຂດທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່: ລາວລຸ່ມ (ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ), ລາວເທິງ (ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເນີນພູເຂົາ), ແລະ ລາວສູງ (ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດພູສູງ). ການຈັດກຸ່ມມີຄວາມງ່າຍຫຼາຍ ແລະ ສະນັ້ນ, ການຈັດກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານ ຫຼື ຜູ້ສຶກສາຊົນເຜົ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາສະເພາະດັ່ງກ່າວນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການອ້າງອີງເຖິງໃນບົດສົນທະນາປະຈໍາວັນທຸກມື້ນີ້. ເໝາະສົມກວ່າ ແລະ ອີງຕາມວັດທະນະທໍາທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຊື່ສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ເຊັ່ນ ມົ້ງ, ອາຂ່າ, ແລະ ກຶມມຸ.

ມີຊົນເຜົ່າຈໍານວນ 49 ຊົນເຜົ່າໃນປະເທດລາວ ທີ່ມີປະເພນີ, ສາສະໜາ ແລະ ວິຖີຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງ. ຕົວຢ່າງ, ລາວລຸ່ມອາໄສຢູ່ເຮືອນໄມ້ເທິງເສົາທີ່ກໍ່ສ້າງຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ, ບູຊາສາສະໜາພຸດ ແລະ ບູຊາວິນຍານ, ແລະ ເຮັດນາເຂົ້າ.
ມົ້ງອາໄສຢູ່ເຮືອນໄມ້ທີ່ມຸງຫລັງຄາດ້ວຍໄພຫຍ້າ, ບູຊາວິນຍານ ແລະ ການໄຫວ້ບັນພະບຸລຸດ, ແລະ ການປູກເຂົ້າແຫ້ງເຂດເນີນສູງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ການຄ້າ ແລະ ການສື່ສານລະຫວ່າງບັນດາຊຸມຊົນຍັງມີຢູ່ສະເໝີ. ຕົວຢ່າງ, ຊົນເຜົ່າກຶມມຸມັກອາໄສໃກ້ຊົນເຜົ່າໄທລື້, ມັກແລກປ່ຽນເຄື່ອງຈັກສານ ແລະ ເຄື່ອງມືໂລຫະສໍາລັບຜ້າ.

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທັງ 49 ຊົນເຜົ່າປະດິດງານສິລະປະ ແລະ ງານຝີມື, ຕັ້ງແຕ່ຕໍ່າແຜ່ນແພໄໝ ແລະຝ້າຍ, ຍ້ອມ, ປັກແສ່ວ ແລະ ເຄື່ອງທໍສໍາລັບການປະດິດກະຕ່າ, ການແກະສະຫລັກ ແລະ ດົນຕີ. ໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຊື່ນຊົມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດລາວ ຄືການສັງເກດງານຝີມືຫັດຖະກໍາ ແລະ ສິລະປະ, ລວມທັງເຄື່ອງປະດິດທີ່ວາງສະແດງຢູ່ທີ່ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ.

ຕະກູນພາສາຂອງປະເທດລາວ

  • ອອສໂທເອຊີແທທິກ. 24% ຂອງພົນລະເມືອງ. ລວມກຶມມຸ, ກະຕູ, ຕະໂອ້ຍ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆ.
  • ມົ້ງ-ຢ້າວ. 8.5% ຂອງພົນລະເມືອງ. ລວມມົ້ງ, ອິວມ່ຽນ ແລະ ຢ້າວມຸນ (ແລນແຕນ).
  • ຊີໂນ-ທິເບທັນ. 2.8% ຂອງພົນລະເມືອງ. ລວມອາຂ່າ, ລາຫູ, ພູນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆ.
  • ໄທກະໄດ. 65% ຂອງພົນລະເມືອງ. ລວມລາວລຸ່ມ, ໄທດໍາ, ໄທແດງ, ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆ.

ພາກສ່ວນນີ້ຂອງເວັບໄຊໄດ້ຮັບການກະກຽມໂດຍສູນສິລະປະ ແລະ ສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ຫໍພິພິຕະພັນ ແລະ ອົງການດ້ານວັດທະນະທໍາໃນແຂວງຫຼວງພະບາງທີ່ອຸທິດຕົນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮັບຮູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າຂອງປະເທດລາວ. ເພື່ອອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສູນດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງສູນນັ້ນ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປເວັບໄຊ www.taeclaos.org.

ethnic-groups2 ethnic-groups