ຫ້ອງພັກ

ໂຮງແຮມ ລີເວີຊາຍ ບູຕິກ ຣີສອດ ໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງສະວີທ໌ ແບບລີເວີຊາຍ ຈໍານວນສອງ (2) ຫ້ອງ, ຫ້ອງດີລັກສ໌ ຈໍານວນຊາວແປດ (28) ຫ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍສະລອຍນໍ້າ, ທີ່ມີທິດທັດແມ່ນໍ້າ ແລະ/ຫຼື ພູເຂົາ, ແລະ ຫ້ອງຄລາສສິກ ຈໍານວນສີ່ (4) ຫ້ອງທີ່ມີວີວສວນ. ທຸກໆຫ້ອງມີລະບຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ທັນສະໄໝ, ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍ (ໄວໄຟ) ຟຣີ.

ນະໂຍບາຍການເຂົ້າພັກ: ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜູ້ໃຫຍ່ສູງສຸດ 2 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງສະວີທ໌ ຫຼື ຫ້ອງພັກ ຕາມຈໍານວນຕຽງ ທີ່ຈັດສັນໄວ້ເເລ້ວ. ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຄົນທີ່ສາມເຂົ້າພັກໃນຫ້ອງສະວີທ໌ ຫຼື ຫ້ອງພັກ, ຈະຕ້ອງມີການນໍາໃຊ້ຕຽງເສີມ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍສຳລັບເດັກນ້ອຍ:

 • ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີ ລົງມາສາມາດເຂົ້າພັກໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ເມື່ອນໍາໃຊ້ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ເປ ເດັກນ້ອຍ.
 • ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 5 ເຖິງ 11 ປີ ຈະມີການຄິດໄລ່ຄ່າຫ້ອງ ເຈັດ (7) ໂດລາ ເມື່ອນໍາໃຊ້ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງພັກ.
 • ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈະຖືວ່າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຕຽງນອນເສີມ.

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ໂຮງແຮມ ຣີສອດ ບູຕິກ ລີເວີຊາຍ ມີການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍປອດຢາສູບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ບໍ່ນໍາສັດລ້ຽງເຂົ້າຫ້ອງພັກ.

 • ຫ້ອງສະວີທ໌ລີເວີຊາຍ

  • ຕຽງນອນ: ຕຽງຂະໜາດກະສັດ
  • ອັດຕາການເຂົ້າພັກສູງສຸດ: 3
  • ຂະໜາດ: 64 ຕາແມັດ
  • ທິວທັດ: ອ້ອມຮອບລະບຽງ ທີ່ສາມາດເເນມເຫັນແມ່ນໍ້າຊອງ, ພູເຂົາວັງວຽງ ແລະ ສະລອຍນໍ້າ
  ລາຍລະອຽດຫ້ອງພັກ
 • ຫ້ອງດີລັກສ໌

  • ຕຽງນອນ: ຕຽງຂະໜາດກະສັດ, ຕຽງຄູ່ແຝດ
  • ອັດຕາການເຂົ້າພັກສູງສຸດ: 3
  • ຂະໜາດ: 32 ຕາລາງແມັດ
  • ທິວທັດ: ທິວທັດ: ລະບຽງ ທີ່ ສາມາດເເນມເຫັນແມ່ນໍ້າ, ພູເຂົາ ແລະ/ຫຼື ສະລອຍນໍ້າ
  ລາຍລະອຽດຫ້ອງພັກ
 • ຫ້ອງພັກກລາສິກ

  • ຕຽງນອນ: ຕຽງຂະໜາດກະສັດ, ຕຽງຄູ່ແຝດ
  • ອັດຕາການເຂົ້າພັກສູງສຸດ: 3
  • ຂະໜາດ: 32 ຕາລາງແມັດ
  • ທິວທັດ: ວີວທິວທັດ: ລະບຽງທີ່ສາມາດເເນມເຫັນເດີ່ນຫຍ້າຂະໜາດນ້ອຍ
  ລາຍລະອຽດຫ້ອງພັກ