ໄທລາວ (ລາວລຸ່ມ)

ປະມານ 55% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນລາວລຸ່ມ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ທີ່ສ້າງທັງຊື່ ແລະ ພາສາຂອງປະເທດລາວ.

ລາວລຸ່ມອາໄສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າ, ເຮັດນາເຂົ້າ. ພວກເຂົາກິນເຂົ້າໜຽວ ຊຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາຄັນຂອງປະເທດ.

ລາວລຸ່ມນັບຖືສາສະໜາພຸດເຖຣະວາດ ແລະ ປະກອບກັບຄວາມເຊື່ອໃນວິນຍານຕ່າງໆ. ໜຶ່ງໃນພິທີທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ໄດ້ຮັບການດໍາເນີນແມ່ນ ພິທີບາສີ. ພິທີນີ້ໄດ້ນໍາພາໂດຍຜູ້ອາວຸໂສຂອງໝູ່ບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພອນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ປະຊາຊົນ ຫຼື ໝາຍງານສໍາຄັນ. ຊື່ອື່ນສໍາລັບພິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສູ່ຂວັນ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ “ການເອີ້ນຂວັນ”. ພິທີນີ້ອ້າງອີງເຖິງຄວາມເຊື່ອວ່າຄົນເຮັດຈາກວິນຍານ 32 ວິນຍານ ຫຼື ແຮງຊີວິດ, ຊຶ່ງຕ້ອງມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ.

ລາວລຸ່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຕໍ່າຫູກຜ້າໄໝ ແລະ ຜ້າຝ້າຍ, ຊຶ່ງສາມາດເຫັນໃນບັນດາຕະຫຼາດ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ນຸ່ງໂດຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ແມ່ຍິງນຸ່ງສິ້ນ ແລະ ເສື້ອສຸພາບພ້ອມຜ້າບຽງ, ສ່ວນຜູ້ຊາຍນຸ່ງໂສ້ງສາຣົງ ແລະ ເສື້ອແວດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄື່ອງນຸ່ງຊາວຕາເວັນຕົກເປັນເຄື່ອງນຸ່ງທໍາມະດາທີ່ນຸ່ງທຸກໆມື້, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຊາຍ.

ທຸກໆບ້ານຂອງລາວມີວັດ ຊຶ່ງເປັນສູນແຫ່ງການສຶກສາ, ທີ່ພັກ, ກອງປະຊຸມ, ແລະ ພິທີທາງສາສະໜາ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງເຂົ້າບວດໃນວັດເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.

ເຮືອນຂອງລາວລຸ່ມກໍ່ສ້າງສູງ 2.5 ຫາ 3 ແມັດ ນັບແຕ່ພື້ນດິນພ້ອມລະບຽງອັນໃຫຍ່ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສາມາດພັກຜ່ອນ ຫຼື ພົບບັນດາແຂກຜູ້ຢ້ຽມຢາມ. ຢູ່ກ້ອງບ້ານ, ບັນດາຄອບຄົວມັກຕັ້ງເຄື່ອງທໍຜ້າ, ຫຼື ເກັບເຄື່ອງເຮັດນາໄວ້ ຫຼື ເກັບສັດລ້ຽງ.