ແພັກເກັດ & ໂປໂມຊັ່ນ

 

 • ອັດຕາພິເສດສໍາລັບບັນດາຜູ້ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ

  ອັດຕາພິເສດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ - ຕ້ອງມີຫຼັກຖານທາງການຂອງການອາໄສຢູ່ ເຊັ່ນ ບັດອະນຸຍາດພັກເຊົາ, ຕ້ອງສະແດງເອກະສານພັກເຊົາຕອນເຊັກອິນ. ລວມທັງບ່ອນພັກຫຼູຫຼາ; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ; ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຟຣີ; ສ່ວນຫຼຸດ 10% ຢູ່ຮ້ານບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ. ອັດຕາດັ່ງກ່າວນີ້ ອີງຕາມຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງບ່ອນພັກ. ອາດຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ວັນທີໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມເຕີມ. ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ພ້ອມກັບຂໍ້ສະເໜີອື່ນ, ໂປໂມຊັ່ນ, ຫຼື ເອກະສານອື່ນ. ການຈອງສາມາດຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ກ່ອນ 1 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ. ການຍົກເລີກໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ການເກັບຄ່າ 1 ຄືນ

  ກະລຸນາປ້ອນ ResRate ເປັນລະຫັດໂປໂມຊັ່ນ ຕອນດໍາເນີນການຈອງດັ່ງກ່າວນີ້.

  ຈອງດຽວນີ້


 • ຈອງ 3 ຄືນ ໃນລາຄາ 2 ຄືນ!

  ຈອງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄືນ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 33% ຈາກອັດຕາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ! ຂໍ້ສະເໜີໄລຍະຈໍາກັດ!! ລວມ: ທັງບ່ອນພັກຫຼູຫຼາ; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ; ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຟຣີ; ສ່ວນຫຼຸດ 10% ຢູ່ຮ້ານບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ. ການຍົກເລີກຫຼາຍກວ່າ 7 ວັນລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການມາຮອດ = ບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃດໆ; ການຍົກເລີກລະຫວ່າງ 1 ຫາ 7 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ = ການຄິດຄ່າ 1 ຄືນ; ການຍົກເລີກໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ຄິດຄ່າເຕັມສ່ວນ.

  ຈອງດຽວນີ້


 • ອັດຕາຈອງຊື້ລ່ວງໜ້າ

  ຈອງຢ່າງໜ້ອຍສອງອາທິດລ່ວງໜ້າ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 15% ຈາກອັດຕາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ! ລວມ: ທັງບ່ອນພັກຫຼູຫຼາ; ການຈັດຫ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ອີງຕາມຫ້ອງທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ; ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຟຣີ (ໄວຟາຍຟຣີ); ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຟຣີ; ສ່ວນຫຼຸດ 10% ຢູ່ຮ້ານສະປາ, ຮ້ານບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ; ແລະ, ການຮັບສົ່ງຟຣີໄປ/ມາຈາກສະຖານີລົດເມ. ການຍົກເລີກຫຼາຍກວ່າ 7 ວັນລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການມາຮອດ = ບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃດໆ; ການຍົກເລີກລະຫວ່າງ 1 ຫາ 7 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ = ການຄິດຄ່າ 1 ຄືນ; ການຍົກເລີກໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ຄິດຄ່າເຕັມສ່ວນ.

  ຈອງດຽວນີ້


 • ຄົ້ນພົບລົດຊາດຂອງລາວ

  ແພັກເກັດລວມ: 2 ຄືນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນທີ່ພັກຫຼູຫຼາ; ການຈັດຫ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ອີງຕາມຫ້ອງທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ; ການຊີມອາຫານລາວໃນອາຫານທ່ຽງ ຫຼື ອາຫານແລງສໍາລັບສອງຄົນຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານ le Restaurant du Crabe d'Or; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ; ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຟຣີ (ໄວຟາຍຟຣີ); ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຟຣີ; ສ່ວນຫຼຸດ 10% ຢູ່ຮ້ານສະປາ, ຮ້ານບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ; ແລະ, ການຮັບສົ່ງຟຣີໄປ/ມາຈາກສະຖານີລົດເມ. ການຍົກເລີກຫຼາຍກວ່າ 7 ວັນລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການມາຮອດ = ບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃດໆ; ການຍົກເລີກລະຫວ່າງ 1 ຫາ 7 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ = ການຄິດຄ່າ 1 ຄືນ; ການຍົກເລີກໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ຄິດຄ່າເຕັມສ່ວນ.

  ຕັ້ງແຕ່ 262 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບສອງຄືນ, ລວມຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

  ຈອງດຽວນີ້


 • ອັດຕາທີ່ປັບໄດ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ

  ຈອງໂດຍກົງກັບພວກເຮົາ ແລະ ຊື່ນຊົມສ່ວນຫຼຸດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກອັດຕາປົກກະຕິ. ອັດຕາລວມ: ການຈັດຫ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ອີງຕາມຫ້ອງທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ; ອິນເຕີເນັດໄຮ້ສາຍຟຣີ (ໄວຟາຍຟຣີ); ການນໍາໃຊ້ລົດຖີບຟຣີ; ສ່ວນຫຼຸດ 10% ຢູ່ຮ້ານສະປາ, ຮ້ານບາ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ; ແລະ, ການຮັບສົ່ງຟຣີໄປ/ມາຈາກສະຖານີລົດເມ. ຢູ່ລີເວີຊາຍ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າອັດຕາຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ເວັບໄຊຈະເປັນອັດຕາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຊອກໄດ້ຢູ່ອິນເຕີເນັດ! ການຈອງສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກ ໜຶ່ງວັນກ່ອນການມາຮອດ. ການຍົກເລີກ ໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ຄິດຄ່າ 1 ຄືນ.

  ຈອງດຽວນີ້


 • ແພັກເກັດໂຣມານສ໌

  ແພັກເກັດລວມ: 2 ຄືນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນທີ່ພັກຫຼູຫຼາ;ການຈັດຫ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ອີງຕາມຫ້ອງທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ; ການຈັດຫ້ອງແບບພິເສດຕອນມາຮອດພ້ອມເສີບວາຍ, ດອກໄມ້, ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ; ການຈັດດອກໄມ້ຂອງເຂດຮ້ອນແບບພິເສດ; ບຸບເຟ້ອາຫານເຊົ້າປະຈໍາວັນ ຫຼື ອາຫານເຊົ້າຂອງຄູ່ຮັກທີ່ເສີບໃນຫ້ອງທຸກໆຕອນເຊົ້າ; ການນວດ 1 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດເລືອກການນວດ ສໍາລັບສອງຄົນຢູ່ ສະປາ ສາລາ ຣີເວີໄຊ; ທົວຕາມແມ່ນໍ້າໃນຍາມຕາເວັນຕົກສໍາລັບສອງຄົນ. ການຍົກເລີກຫຼາຍກວ່າ 7 ວັນລ່ວງໜ້າ ກ່ອນການມາຮອດ = ບໍ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໃດໆ; ການຍົກເລີກລະຫວ່າງ 1 ຫາ 7 ວັນ ກ່ອນການມາຮອດ = ການຄິດຄ່າ 1 ຄືນ; ການຍົກເລີກໜ້ອຍກວ່າ 1 ວັນກ່ອນການມາຮອດ ແລະ ບໍ່ສະແດງຕົວ = ຄິດຄ່າເຕັມສ່ວນ.

  ຕັ້ງແຕ່ 368 ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບຄູ່ຮັກ, ລວມຄ່າອາກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ.

  ຈອງດຽວນີ້