ຮູບພາບຕ່າງໆ

 

ຫ້ອງສະວີທ໌ລີເວີຊາຍ – ໄທແດງ

ຫ້ອງສະວີທ໌ລີເວີຊາຍ – ຊົນເຜົ່າ ອິວມ່ຽນ ຫຼື ເຢົ້າ (ຢ້າວ)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ – ອາຂ່າ

ຫ້ອງດີລັກສ໌ – ກະຕູ

ຫ້ອງດີລັກສ໌ – ແລນແຕນ (ຢ້າວມຸນ)

ຫ້ອງດີລັກສ໌ – ມົ້ງ

ຫ້ອງດີລັກສ໌ – ໄທລາວ (ລາວລຸ່ມ)

ຫ້ອງພັກກລາສິກ – ໄທລື້

ຮ້ານບານໍ້າຊອງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ du crabe d’or

ສະລອຍນໍ້າ

ຣີເວີໄຊ ສາລາ ສະປາ

ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ

ທັດສະນະກາງແຈ້ງ

ພາບກາງຄືນ

ວັງວຽງ