Riverside Boutique Resort ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການ NGOs ທີ່ຕ້ອງການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຫຼື ກິດຈະກໍາຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ ໂດຍຫຼີກລ່ຽງການສັນຈອນຕິດຂັດ, ສຽງລົບກວນ ແລະ ສິ່ງລົບກວນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະຖານທີ່ປະຊຸມສາມາດບັນຈຸຜູ້ແທນໄດ້ເຖິງ 50 ຄົນຕາມຮູບແບບຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດຈັດຫ້ອງຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບງານລ້ຽງເສີມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ແພັກເກັດ

ແພັກເກັດມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາສາມາດຈັດ ແລະ ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ:

  • ແພັກເກັດການຈັດງານສໍາມະນາເຕັມມື້, ການພັກຜ່ອນ 2 ຄັ້ງ ພ້ອມອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຄໍ່າ
  • ແພັກເກັດການຈັດງານສໍາມະນາເຕັມມື້, ການພັກຜ່ອນ 2 ຄັ້ງ ພ້ອມອາຫານທ່ຽງ
  • ແພັກເກັດການຈັດງານສໍາມະນາເຄິ່ງມື້, ການພັກຜ່ອນ 1 ຄັ້ງ ພ້ອມອາຫານທ່ຽງ
  • ແພັກເກັດການຈັດງານສໍາມະນາເຄິ່ງມື້, ການພັກຜ່ອນ 1 ຄັ້ງ

ອຸປະກອນໃນສະຖານທີ່

  • ລະບົບເຄື່ອງສຽງພ້ອມກັບໄມໂຄຣໂຟນ
  • ເວທີ
  • ຈໍໂປເຈັກເຕີຂະໜາດໃຫຍ່
  • ໂປເຈັກເຕີ
  • ເຈ້ຍແຜ່ນພັບພ້ອມຂາຕັ້ງ
  • ໄວຟາຍຄວາມໄວສູງ

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ